KLUB HODOWCÓW GOŁĘBI RASY SREBRNIAK POLSKI

 

im. Ryszarda Pawłowskiego

 

 

siedziba Klubu: 26-606 Radom, ul. Warszawska 67

 

Klub Hodowców Gołębi Rasy Srebrniak Polski im. Ryszarda Pawłowskiego z siedzibą w Radomiu powstał w 1990 roku.

Założycielami Klubu było 29 hodowców srebrniaka z Krakowa, Warszawy, Łodzi, Radomia, Łowicza, Włocławka, Płocka i Sochaczewa. 30 czerwca 1990 roku na spotkaniu w Wilanowie, hodowcy ci uchwalili Statut Klubu i wybrali trzyosobowy Komitet Założycielski, który zobowiązano do rejestracji Statutu w Sądzie i zorganizowania Zjazdu Wyborczego.

W skład Komitetu Założycielskiego weszli Salicki Bogumił z Radomia, Szwede Zbigniew z Radomia i Kobiałka Stefan z Warszawy.

Przed spotkaniem w Wilanowie odbyło się wiele spotkań roboczych, na których ustalano sprawy organizacyjne, oraz opracowywano Statut Klubu.

„Duszą" prac wstępnych Klubu był Kwieciński Przemysław z Warszawy, który opracował Statut, oraz był pomysłodawcą nadania Klubowi imienia Ryszarda Pawłowskiego najwybitniejszego hodowcy i znawcy srebrniaka w Polsce. Jako przyjaciel domu Państwa Pawłowskich z Warszawy uzyskał zgodę na piśmie od Anny Pawłowskiej na nadanie Klubowi imienia jej zmarłego męża Ryszarda.

Drugi hodowca z Warszawy Kobiałka Stelan organizował spotkania u siebie w domu lub w Wilanowie i dbał o sprawy kulinarne. W ten sposób Kolega Kobiałka Stefan pomagał Klubowi w pierwszych latach jego działalności, a później także powstałemu Polskiemu Związkowi Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego, którego był członkiem Zarządu.

Trzecią osobą najbardziej zasłużoną dla Klubu był Woźniak Zygmunt z Radomia, który od początku protokółował wszelkie obrady i spotkania.

 

W § 7 uchwalonego Statutu zapisano, że celem Klubu Srebrniaka jest:

1. Stałe podnoszenie i doskonalenie poziomu hodowli gołębi rasy srebrniak polski i pochodnych w Polsce.

2. Zrzeszanie hodowców i miłośników gołębi rasy srebrniak polski i pochodnych w kraju, dla realizacji zadań i założeń określonych niniejszym statutem.

3. Otwarcie się na szeroką współpracę ze wszystkimi kołami, związkami, klubami hodowli gołębi w kraju i za granicą , a w tym zwłaszcza z Klubami Srebrniaka i z Międzynarodowym Klubem Srebrniaka i podjęcie działań celem przystąpienia do niego.

4. Kształtowanie koleżeńskiej i partnerskiej współpracy i zasad współżycia społecznego wśród swoich członków.

 

W § 8  Statutu napisano, że swoje cele Klub Srebrniaka realizuje w szczególności przez:

1. Popieranie hodowli gołębi rasy srebrniak polski i pochodnych i stwarzanie warunków do jej rozwoju.

2. Koordynowanie pracy hodowlanej wśród członków przez:
- wytyczanie głównych celów hodowlanych,
- organizowanie wzajemnej pomocy i obrony interesów członków,
- prowadzenie działalności zmierzającej do podnoszenia jakości i wartości hodowanych gołębi zgodnie z zasadami aktualnej polityki hodowlanej,

- prowadzenie szkoleń w zakresie znajomości i interpretacji wzorców, sposobu i kryteriów oceny gołębi na wystawach.

3. Organizowanie różnego rodzaju konkursów ogólnopolskich w poszczególnych rasach.

4. Organizowanie udziału członków Klubu Srebrniaka w międzynarodowych wystawach gołębi.

5. Organizowanie międzynarodowych wystaw gołębi.

6. Opracowywanie nowych wzorców, oraz dokonywanie zmian we wzorcach juz istniejących i kartach oceny gołębi rasy srebrniak polski i pochodnych i publikowanie tych opracowań.

7. Prowadzenie szkoleń ekspertów oceny w rasie srebrniak polski i pochodnych.

8. Wydawanie obrączek rodowych dla swoich członków.

9. Propagowanie zasad etyki hodowlanej.

 

Wyżej wymienione dwa paragrafy Statutu Klubu Srebrniaka mają wartość ponadczasową i winny one być drogowskazem dla kolejnych władz Klubu Srebmiaka w ich bieżącej działalności.

Postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Radomiu z dnia 6 września 1990 roku stowarzyszenie - Klub Hodowców Gołębi Rasy Srebrniak Polski im Ryszarda Pawłowskiego z siedzibą w Radomiu, zostało zarejestrowane.

W dniu 29 września 1990 roku w Wilanowie odbył się Zjazd Wyborczy na którym wybrano pierwsze władze Klubu - Zarząd, Komisje Rewizyjną i Sąd Koleżeński.                  

W okresie pierwszych dwóch lat po powstaniu Klub Srebmiaka prowadził bardzo intensywną działalność. Pozyskiwano nowych  członków i objęto swym zasięgiem obszar prawie całego kraju.

Po powstaniu Polskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego, którego Klub był współzałożycielem, działalność Klubu uległa osłabieniu.

Podstawową przyczyną tego stanu był fakt, że do Zarządu Polskiego Związku weszło sześciu członków Zarządu Klubu Srebmiaka i nastąpiła sprzeczność interesów Polskiego Związku i Klubu. Prężnie działający Klub byłby hamulcem w rozwoju nowo powstałej ogólnopolskiej organizacji hodowców gołębi. Dla dobra Polskiego Związku Prezes Klubu Srebmiaka i jednocześnie Prezes Polskiego Związku wyciszył działalność Klubu Srebrniaka i w ten sposób pozwolił na dynamiczny rozwój PZHGR i DO doprowadzając w ciagu kilku lat do zintegrowania ruchu hodowli gołębi w Polsce.

Od momentu powstania Klub Srebmiaka prawie co roku organizował lub patronował organizacji wysław Klubowych srebrniaka. Wystawy były przeważnie organizowane w Radomiu , a także w Warszawie i w Starachowicach.

Obecna sytuacja organizacyjna hodowców gołębi i drobiu ozdobnego na terenie kraju została ustabilizowana i członkowie Klubu Srebmiaka oczekują od władz Klubu nowych impulsów w działalność tej organizacji.

Władze Klubu Srebmiaka Im. Ryszarda Pawłowskiego są głęboko przekonane że sprostają tym oczekiwaniom swoich członkow i stworzą organizację Klubową na miarę XXI wieku.

Pobierz wniosek z linku poniżej.

 

POBIERZ W FORMACIE DOC  

 

 


Zarząd Klubu informuje, że Klub posiada konto bankowe na które można dokonywać wpłat:

Klub Hodowców Gołębi Rasy Srebrniak Polski im. R. Pawłowskiego

Bank Spółdzielczy w Iłży o/Radom nr konta: 61 9129 0001 0069 0602 5650 0001

UWAGA: W opisie wpłaty prosimy podać imię i nazwisko członka klubu oraz cel wpłaty np. "opłata za wystawę", "składka członkowska" czy "opłata za obrączkę".